På Teknologkåren finns ett stort utbud av funktionärsposter, allt i från heltidsarvoderad, till Øverste, till Koordinator i ARKAD. På den här sidan kan du se beskrivningar till alla posterna. 

Om du vill se vilka poster som för tillfället är lediga klicka här.


Heltidare

Kårstyrelsen

Fullmäktige

Näringslivsutskottet

        Athena
        Career Week
        International Week 
        Innovation Week
        Sustainability Week
        IAESTE

ARKAD

        Projektgruppen
        Koordinator

Aktivitetsutskottet

        Tandem
        Corneliusbalen
        Danskurserna    
        F1 Röj
        Nyårsbalen
        Proud Tech
        Puben Puben
        Sångarstriden

Husutskottet

Informationsutskottet

        Webbutveckling
        Foto & Film
        Designgruppen

Nollningsutskottet

Utbildningsutskottet

Tackmästeriutskottet

BEST

Arkivutskottet

Pålsjö Ängblad

Valberedningen

Valnämnden

Övriga Poster

Heltidare

Att vara heltidare innebär att man tagit ett uppehållsår från studierna för att jobba med Kårens verksamhet. Heltidarna ser till att den dagliga verksamheten fungerar och är ansiktet utåt för Teknologkåren. Dessa poster är arvoderade under sin mandatperiod. 

Kårordförande 

Kårordförande är Teknologkårens främsta företrädare och talesperson och håller kontinuerlig kontakt med andra studentkårer, nationer och samarbetsorgan. Kårordförande har arbetsgivaransvar för Teknologkårens tjänstemän och arvoderade funktionärer. Kårordförande är ansvarig utgivare för Kårnytt.

Generalsekreterare 

Generalsekreteraren svarar för kontinuerlig uppföljning av Teknologkårens ekonomi och ekonomiska förvaltning. Detta innefattar löpande ekonomisk uppföljning och analys,förvaltning av Teknologkårens tillgångar, uppföljning och förhandling av avtal samt frågor som tillhör dessa områden såsom medlemshantering och administration av medlemsavgifter.Generalsekreteraren ansvarar för förhandling av avtal i den utsträckning detta inte kan genomföras av den för uppgiften mest lämpade funktionären. Generalsekreteraren ansvarar också för att stödja Fullmäktigepresidiet samt Valnämnden i deras arbete

Huvudansvarig för utbildningsfrågor 

Huvudansvarig för utbildningsfrågor är ansvarig för att leda och samordna utbildningsutskottets dagliga verksamhet.

Utbildningsansvarig för interna frågor 

Utbildningsansvarig för interna frågor är ytterst ansvarig för samordning och ledning av Kårens studentrepresentanter. Utbildningsansvarig för interna frågor ansvarar tillsammans med utbildningsutskottet för Kårens politiska påverkansarbete.

Utbildningsansvarig för externa frågor 

Utbildningsansvarig för externa frågor är ytterst ansvarig för samordning och ledning av Kårens nationella påverkansarbete. Utbildningsansvarig för externa frågor ansvarar tillsammans med utbildningsutskottet för Kårens politiska påverkansarbete. 

Studiesocialt ansvarig 

Studiesocialt ansvarig samordnar och leder Kårens påverkansarbete i studiesociala frågor. Denne ansvarar också för att utveckla Kårens verksamhet ur ett studiesocialt perspektiv. Studiesocialt ansvarig är tillika Likabehandlingsombud såväl som Samordnadestuderandeskyddsombud.

Informationsansvarig

Teknologkårens utbud av evenemang är enormt. Behovet av att sprida informationen om kårens nyheter ut till medlemmarna är minst lika stort. Som Informationsansvarig är det du som är regisserar, redigerar, layoutar och utformar majoriteten av den information som syns utåt. Informationen ska inte bara se snygg ut utan den ska vara lättillgänglig och relevant. Som Informationsansvarig ansvarar du för att de kriterierna uppfylls. Ett sinne för estetik eller grafisk design samt förmågan att kunna hantera bildredigeringsprogram är bara halva ekvationen för att lyckas som Informationsansvarig. Du måste dessutom vara en god ledare samt kreativ och fantasifull i hur, när, vad och varför information ska spridas utåt.

Aktivitetssamordnare

Vill du sitta bakom ratten i maskinen som utvecklar Teknologkårens studiesociala evenemang? Sök posten som Aktivitetssamordnare om du vill berika dagen för både dig själv samt alla andra teknologer på Campus. Som Aktivitetssamordnare ser du till att kårens lokaler utnyttjas till fullo för att öka glädjen bland medlemmarna. Nyårsbalen, puben Puben samt Corneliusbalen är bara ett axplock av evenemang som Aktivitetssamordnaren ansvarar för. Därutöver är det Aktivitetssamordnaren som ansvarar för alla Fria Föreningar som är kopplade till kåren. Gillar du att ha ansvar och förvalta engagemanget som alla medlemmar besitter - då är posten som Aktivitetssamordnaren något för dig! Aktivitetssamordnare är inte ansvarig för att arrangera arrangemang utan är endast ansvarig för samordning och utveckling av verksamheten. Aktivitetssamordnare är tillika ordförande för Aktivitetsutskottet. Aktivitetssamordare ansvarar tillsammans med Näringslivsansvarig för Teknologkårens alumniverksamhet.  Därutöver är Aktivitetssamordnaren kontaktperson med tillståndsenheten samt polismyndigheten i Teknologkårens alkoholrelaterade frågor.

Pedell 

Pedellen ansvarar för Teknologkårens lokalförsörjning. Dels genom förvaltning av Kårhuset och Lophtet, och dels genom kontakt med fakulteten. Pedellen ansvarar för drift och utveckling av intern och extern uthyrningsverksamhet i Kårhuset och på Lophtet samt Teknologkårens teknik.

Projektledare ARKAD

ARKAD är en enorm arbetsmarknadsmässa som årligen lockar till sig över 150 företag från hela landet som ställer ut samt runt 9000 besökare. Tillsammans med en stor och engagerad projektgrupp är det projektledaren för ARKAD som ansvarar för att anordna mässan. Som projektledare bör du vara lyhörd, stresstålig och entusiasmerande. Du kommer bland annat att behöva upprätta handlingsplaner för marknadsföring av evenemang kopplade till mässan samt rekrytera företag - allt inom givna ekonomiska ramar. Din förmåga att arbeta i grupp är ovärderlig då du ska leda din projektgrupp (ca 20 personer) samt hela ARKADs organisation på över 300 personer. Erfarenheter och intresse inom näringslivsfrågor eller anordnande av stora evenemang är meriterande.

Näringslivsansvarig 

Näringslivsansvarig ansvarar för Teknologkårens löpande näringslivsverksamhet. Detta innebär såväl arbetsmarknadsevenemang, som sponsring och donationer till Teknologkåren. Näringslivsansvarig är även, tillsammans med Aktivitetssamordnare, ansvarig för Teknologkårens alumniverksamhet.

Nollegeneral

Vill du leda och se till så det blir en lika bra Nollning nästa år? Om inte en bättre? Som Nollegeneral är du högsta hönset för Nollningen och guidar sektionerna samtidigt som du är ytterst ansvarig för Kårens Nollningsutskott.

För att Nollningen ska kunna gå att samordna behövs god kontakt med alla inblandade parter. Du kommer gå på många möten med SVL (Studie- och karriärvägledningen), Øverstarna, Heltidarna och ØPK (Øverphøskollegiet). Du kommer också att ansvara för att Øverstarna, Föset, Phøsen, Staben och alla andra nollningsansvariga har rätt förutsättningar för att kunna utveckla och vara en del av Nollningen. Vilket innebär att du kommer ansvara för en hel del utbildningar.

Det är ett väldigt omfattande projekt, men du kommer att ha mycket kul på vägen! Som Nollegeneral får du möjligheten till att träffa otroligt mycket nytt folk och se Nollningen från ett helt nytt perspektiv. Så vill du testa en utmaning och vidareutveckla dina ledaregenskaper är det hit du ska söka!


Tillbaka

Kårstyrelsen

Kårstyrelsen ansvarar för att konkretisera Fullmäktiges beslut och verkställa dessa. Särskilt ska Kårstyrelsen närmare konkretisera och verkställa verksamhetsplan och rambudget.Kårstyrelsen är även ytterst ansvarig för den löpande verksamheten. Kårstyrelsen beslutar om ekonomiska ramar för funktionärens uppgifter. 

Kårstyrelsens Ordförande 

Styrelseordförande innehar samma ansvar som en styrelseledamot. Utöver detta ska Kårstyrelsens ordförande leda och övervaka styrelsens arbete. Kårordförande får inte vara Kårstyrelsens ordförande.

Ledamot i Kårstyrelsen

Kårstyrelsens ledamöter ansvarar inför Kårstyrelsen för de uppgifter som Kårstyrelsen och i förekommande fall Fullmäktige ålagt ledamoten. Kårstyrelsen beslutar om ekonomiska ramar för ledamotens uppgifter


Tillbaka

Fullmäktige

Fullmäktiges är att fungera som Teknologkårens riksdag. Det är deras uppgift att bestämma mål och övergripande riktlinjer och strategier för verksamheten. Det är även Fullmäktiges jobb att bestämma vem som väljs till förtroende uppgift. Valet till Fullmäktige sker på höstterminen och alla Teknologkårens medlemmar har rätt att rösta. 

Fullmäktigeledamot

Som ledamot i Fullmäktige är du medlem i Teknologkårens högst bestämmande organ. Tillsammans med de andra ledamöterna är ditt jobb att behandla inkommande motioner, bestämma Teknologkårens rambudget och Verksamhetsplan.   

Fullmäktiges Talman

Talmannen leder Fullmäktiges arbete som dess mötesordförande.Talmannen ansvarar för att kontakta den ledamot som inte närvarar vid sammanträden och inte har anmält frånvaro för att undersöka om ledamoten vill avsäga sig sitt uppdrag. Om en ledamot i Fullmäktige avsäger sig sitt uppdrag ansvarar Talmannen för att fråga den Fullmäktigesuppleant som står först i tur om denna vill fylla den avgående ledamotens plats. Talmannen ansvarar för att upprepa frågan tills dess att en suppleant tackar ja eller tills det inte finns fler suppleanter. Om en suppleant tackar ja ansvarar Talmannen för att informera suppleanten om vad som åligger en Fullmäktigeledamot och vad som diskuterats i Fullmäktige tidigare under året. Talmannen ansvarar även för att en tillträdande suppleant får tillgång till det som behövs för arbetet i Fullmäktige och att listor över nuvarande Fullmäktigeledamöter uppdateras.

Fullmäktiges Sekreterare

Fullmäktiges sekreterare ansvarar för att föra protokoll vid Fullmäktiges sammanträden. Fullmäktiges sekreterare ansvarar även för att Fullmäktiges röstlängd hålls aktuell, för att föra statistik över närvaron vid Fullmäktige och att statistiken publiceras en gång per läsperiod i Teknologkårens nyhetsbrev. Vidare ansvarar Fullmäktiges sekreterare för att bordlagda frågor, frågor som bara lästs en gång samt övriga intermöteskomihåg inte glöms bort.

Fullmäktige suppleant

Som Fullmäktige suppleant är man stand in ifall någon av de ordinarie ledarmöten skulle avgå från sin post, om så är fallet kommer denna överta dess plats som ordinarie.  

Tillbaka

Näringslivsutskottet

Vice Näringslivsansvarig

Vice Näringslivsansvarig hjälper Näringslivsansvarig med den löpande verksamheten.

Athena

Brinner du för jämställdhet och näringsliv? Vill du skapa evenemang som boostar studenter till att tro mer på sig själva, samtidigt som du får en meriterande erfarenhet? Då är Athena utskottet för dig! 

Athena är Teknologkårens kvinnliga nätverk som arbetar för en mer jämställd ingenjörs bransch. Visionen är att vara en plattform för studenter att få inspiration och guidning ut i näringslivet. Bland annat anordnar Athena inspirationsföreläsningar, studiebesök till företag, och ett mentorskapsprogram. Oavsett kön är alla välkomna på Athenas evenemang och att vara en del av Athena. 

Projektledare för Athena

Som Projektledare är det du som har huvudansvar för att leda projektgruppen och dess medlemmar. Tillsammans ser ni till att det med jämna mellanrum anordnas evenemang av Athena för studenter på LTH. I den här rollen har du möjlighet att utveckla dina färdigheter inom ledarskap, organisation och få ett värdefullt nätverk av kontakter!

Projektgruppen för Athena

I projektgruppen för Athena finns det olika positioner med olika ansvarsområden. Alla hjälps dock åt både under planeringen och utförandet av Athenas olika aktiviteter. Det är en väldigt meriterande erfarenhet att ha varit en del av Athenas projektgrupp. Så missa inte den här chansen! De olika positionerna som finns är: 

Företagsansvarig: Ansvarar för evenemang tillsammans med företag. 

Mentorskapsansvarig: Ansvarar för Athenas mentorskapsprogram. 

PR & Design- ansvarig: Ansvarar för att planera och skapa marknadsföringsmaterial för Athena. 

Web-ansvarig: Ansvarar för att designa Athenas hemsida. Obs! Inga kunskaper i programmering behövs, det finns enkla program för att bygga hemsidor.

Eventansvarig: Ansvarar för evenemang som anordnas fristående från företag. 

Career Week

Målet med Career Week är att förbereda studenterna för arbetslivet och öka deras chanser att landa sina drömjobb. Under veckan kommer bland annat CV-workshop, Caseutbildning och simulerade anordnas. 

Projektledare Career Week

Som Projektledare ansvarar du tillsammans med din projektgrupp för att anordna Career Week. Du har även all möjlighet att utveckla eventet för att göra det ännu bättre.

Projektmedlem i Career Week

Som Projektmedlem bistår du Projektledaren i dess arbete.

International Week

Målet med International Week är att visa vilka möjligheter som finns för studenter som vill ha en internationell karriär. Under veckan kommer bland annat inspirationsföreläsningar att anordnas. 

Projektledare International Week

Som Projektledare ansvarar du tillsammans med din projektgrupp för att anordna International Week. Du har även all möjlighet att utveckla eventet för att göra det ännu bättre.

Projektmedlem i International Week

Som Projektmedlem bistår du Projektledaren i dess arbete.

Innovation Week

En temavecka med fokus på innovation och startups. Under veckan kommer en startup-mässa samt inspirationsföreläsningar om innovation att anordnas. Målet är att ge studenterna på LTH en inblick i startupvärlden.

Projektledare Innovation Week

Som Projektledare ansvarar du tillsammans med din projektgrupp för att anordna Innovation Week. Du har även all möjlighet att utveckla eventet för att göra det ännu bättre.

Projektmedlem i Innovation Week

Som Projektmedlem bistår du Projektledaren i dess arbete.

Sustainability Week 

Under Sustainability Week kommer företag och organisationer få möjlighet att visa hur de arbetar för att skapa ett mer hållbart samhälle. 

Projektledare Sustainability Week

Som Projektledare ansvarar du tillsammans med din projektgrupp för att anordna Sustainability Week. Du har även all möjlighet att utveckla eventet för att göra det ännu bättre.

Projektmedlem i Sustainability Week

Som Projektmedlem bistår du Projektledaren i dess arbete.

IAESTE

Det åligger IAESTE att fungera som Kårens lokalavdelning av IAESTE att anordna praktikplatser för internationella studenter i Sverige att anordna internationella praktikplatser för studenter vid Lunds Tekniska Högskola att i övrigt upprätthålla det som stipuleras i IAESTE:s interna styrdokument.

IAESTE-Ordförande

Som Ordförande för IAESTE ansvarar du för att sammankalla och leda IAESTE.


Tillbaka

ARKAD

Projektgruppen

Projektgruppen leds av Projektledaren för ARKAD och tillsammans är de huvudansvarig för att ARKAD behåller sin höga kvalitet och erbjuder både studenter och företag en bra upplevelse. Alla medlemmar i gruppen har olika ansvarsområden, från IT-ansvar, rekryteringsansvar till logistikansvar. 

Mäss- och logistikgruppen

Huvudansvarig för mässa och logistik

Som Huvudansvarig för Mässa och Logistik leder och strukturerar du arbetet i mäss- och logistikgruppen. Du ansvarar för mycket av det praktiska kring mässan, såsom administration av logistik och transporter, förvaring m.m. Du har även det övergripande ansvaret för gruppens budget. Som huvudansvarig ingår du även i ledningsgruppen tillsammans med projektledaren och de andra huvudansvariga.

Husansvarig

Som Husansvarig är du ansvarig för de hus mässan äger rum i; Annexet och Studiecentrum. Dina ansvarsområden inkluderar all planering i förhållande till mässlokalerna, exempelvis utplacering av företag, användning av lokalerna m.m. Du är även ansvarig för säkerheten i lokalerna och leder de områdeskoordinatorer som jobbar i husen.

Serviceansvarig

Som Serviceansvarig har du hand om de båda luncherna som serveras under mässan. Du ansvarar även för loungerna där fika serveras till företagsrepresentanter och till de som jobbar under mässdagarna. I arbetsuppgifterna ingår inköp och planering samt även ett övergripande ansvar för att söka sponsring. Du är också ansvarig för att fixa sponsorer till diverse event under året inför mässan, samt till andra delar av mässan. Du kommer att samarbeta med alla olika utskott i projektgruppen för att ta fram sponsorer som passar till mässans alla delar.

Företagsansvarig

Som Företagsansvarig är du ansvarig för införsäljningen av mässan till företag. Du är också ansvarig för att hantera anmälningarna från företag samt för att sköta den löpande kontakten mot företag innan mässan. Du ansvarar även för kontaktsamtalen som företagen erbjuder studenterna under ARKAD.

PR-Gruppen

Huvudansvarig för PR

Som Huvudansvarig för PR leder du arbetet i PR-gruppen, med särskilt ansvar för marknadsföringsstrategier, marknadsföringsevent samt gruppens budget. Du är också ansvarig för alla profilprodukter i samband med mässan. Som huvudansvarig ingår du även i ledningsgruppen tillsammans med projektledaren och de andra huvudansvariga.

ART Director Tryck

Som Art Director Tryck har du ansvar för allt tryckt material i form av skyltar, affischer, broschyrer etc samt tillsammans med art director web ansvar för ARKADs grafiska profil. Du ansvarar även för designen av tryck till alla profilprodukter samt till kläderna för de som arbetar under mässan. Du har ett nära samarbete med art director web. Kunskaper i InDesign är önskvärda.

ART Director Webb

Som Art Director Web ansvarar du för utformning av ARKAD-katalogen där information om alla utställande företag samlas. Du ansvarar även för all digital grafisk formgivning. Du har ett nära samarbete med art director tryck och ansvarar tillsammans med denna för ARKADs grafiska profil. Med posten art director web följer en utmaning som ställer krav på din kreativa, innovativa och företagsamma förmåga. Kunskaper i InDesign är önskvärda.

Informationsansvarig

Som Informationsansvarig ansvarar du för allt textmaterial som produceras och att det är rätt information som når både studenterna och utställarna. Detta innefattar bland annat texter på hemsidan samt texter på tryckt material. Du är också ansvarig för sociala medier och för presskontakter inför mässan. Ditt arbete kräver att aktuell information publiceras både före och under mässan så att alla är uppdaterade om ARKAD.

IT-ansvarig

Som IT-ansvarig har du ansvar för ARKADs samtliga digitala kommunikationssystem. Dessa består från tidigare år av en hemsida, CRM-system och mobila appar. Hemsidan presenterar information om mässan till både företag och studenter. Det är bra om du har ett intresse för webbutveckling och projektledning. Ansvaret för utvecklingen ligger helt i dina händer och du utformar hemsidan efter den grafiska profil som ni gemensamt utformar i PR-gruppen. Du kan bygga på nuvarande hemsida och göra den bättre eller bygga om den helt från grunden. Kunskaper som är meriterande är HTML, CSS, Javascript, jQuery, PHP och databashantering.

Event och gasquegruppen

Huvudansvarig för event och gasque

Som Huvudansvarig för Event och Gasque leder och strukturerar du arbetet i event- & gasquegruppen. Du är ansvarig för att koordinera arbetet med eventen innan mässan, gasquen samt rekryteringen av koordinatorer och värdar. Som Huvudansvarig för Event och Gasque har du även hand om ARKAD Awards och har det övergripande ansvaret för gruppens budget. Som huvudansvarig ingår du också i ledningsgruppen tillsammans med projektledaren och de andra två huvudansvariga.

Eventansvarig

Som Eventansvarig har du hand om alla event i samband med ARKAD. Målsättningen du kommer jobba efter är att erbjuda intressanta workshops, föreläsningar och andra typer av event för studenterna att delta i. Uppdraget innebär stor frihet vid utformningen av alla event. Du kommer att dela arbetet tillsammans med den andra eventansvariga för att se till att alla event blir så bra som möjligt.

Gasqueansvarig

Som Gasqueansvarig har du det fulla ansvaret för ARKAD-gasquen, som är Lunds största sittning efter mässans första dag med cirka 700 sittande. Du ansvarar för planering och upplägg av hela kvällen, från fördrink till eftersläpp samt för gasquens budget.

Rekryteringsansvarig

Som Rekryteringsansvarig ansvarar du för planering och genomförande av rekrytering av koordinatorer och värdar till mässan. Totalt arbetar cirka 300 värdar och koordinatorer med ARKAD – ditt jobb är att se till så att de kommer med i projektet. Du ansvarar även för event kopplade till rekryteringen så som marknadsföringsevent och kickoffer.

Koordinator

Koordinator

Som koordinator ansvarar du för en specifik del av mässan. Dina uppgifter som koordinator varierar beroende på vilken post du söker, men i grund och botten handlar det om att planera och koordinera den del av mässan du är ansvarig för. Du kommer också få ett antal värdar till hjälp som du själv ansvarar för och delar ut arbetsuppgifter till. Arbetet kommer ge dig personlig utveckling då du får träna upp din ledarskapsförmåga och samtidigt har väldigt kul.

Värd

Värd

Som Värd hjälper du Koordinatorerna och Projektgruppen under själva mässan. Även här kan man ha olika ansvarsområden, t.ex. företagsvärd där du har hand om ett företag, fotovärd eller loungevärd. 

Tillbaka

Aktivitetsutskottet

Tandem

Tandemgeneral

Som Tandemgeneral samordnar du Teknologkårens medverkan i Tandem! Du leder sektionernas Tandemansvariga och planerar ihop med dessa övergripande saker såsom gemensamma evenemang innan tandem och Teknologkårens tema till tandem. Du planerar dessutom de små detaljerna så som: Vilka sektioner åker med varandra? Får man leka hela havet stormar på bussen? Du är självklart dessutom med i den kår- och nationsöverskridande gemenskap som uppstår enbart under Tandem!

Corneliusbalen

Corneliusbalen är Teknologkårens återkommande vårbal som bjuder in Teknologkåren och andra vänner i Lund för att med pompa och ståt hylla den kår vi arbetar för! Gillar du att anordna fester där stil och överflöd står i fokus? Då är detta stället för dig!

Balmästare

Som Balmästare leder du projektgruppen i dess arbeta att arrangera Corneliusbalen. Du har övergripande koll på ekonomin och planerandet av balen.Du träffar även en massa nya och intressanta människor i din projektgrupp.Kanske har balen någon ny intressant samarbetspartner som gör att balen blir sådär extra bra? Endast du tillsammans med din grupp kan bestämma det!

Baladept

Som medlem i projektgruppen för Corneliusbalen har du möjlighet att påverka allt ifrån vad det övergripande temat på balen skall vara till vilken mat som serveras på borden. Kanske är balen i Gasqusalen, kanske är den i Blå Hallen? Dessa frågor kan endast du svaren på! Du träffar dessutom en härlig skara människor som alla är lika taggade på att göra balen till den bästa som Teknologkåren skådat!

Danskurserna

Dansmästare

Som Dansmästare är du ordförande för Teknologkårens Danskurser och ser till att Teknologer och icke-teknologer lär sig svänga på höfterna i takt till musiken! Du är gruppens kontaktperson och ansvarar för planering och genomförandet av danskurser av olika stilar och svårighetsgrader. Dessutom håller du koll på gruppens ekonomi och har kontinuerlig kontakt med Aktivitetssamordnaren. 

Dansadept

Dansadepter hjälper Dansmästaren i dess arbete och hjälper till att bedriva och utveckla Danskursernas arbete. 

F1 Röj

Projektgruppen för F1 Röj arbetar under året med att planera F1 Röj, ett tre dagar långt evenemang där studenter från hela Sverige kommer till Lund för att tävla, festa och socialisera. Vill du skapa ett helt event och få kontakter med studenter från andra lärosäten? Sök F1 Röj!

Boss

Som F1 Röj Boss är du ytterst ansvarig för att eventet blir av och har dessutom koll på gruppen ekonomi. Du har många bollar i luften då du driver arbetsgruppen och har övergripande koll på alla olika områden som gruppen jobbar med.

F1 Röjare

Som F1 Röjare är du med i den otroligt taggade arbetsgruppen F1-röj. Tillsammans med F1-Röj Bossen skapar ni ett F1 tre-dagarsevent där tävling, sittningar och eftersläpp står i fokus. Ansvarsområden sträcker sig allt ifrån att anordna ordna med design och aktiviteter till att hårdlöda spelplanen, i F1 Röj finns det plats för alla! Tillsammans med Bossen och övriga F1 Röjare sätter ni ihop allt till en helhet: F1 Röj!

Nyårsbalen

Balmästare

Som Balmästare leder du projektgruppen i dess arbete att arrangera den storslagna Nyårsbalen! Din roll är att ha övergripande koll på ekonomin och planerandet av balen. Kanske har balen någon ny intressant samarbetspartner som gör att balen blir sådär extra magisk? Endast du tillsammans med din grupp kan bestämma det!

Baladept

Som medlem i projektgruppen för Nyårsbalen har du möjlighet att påverka allt ifrån vad det övergripande temat på balen skall vara till vilken mat som serveras på borden.Dessa frågor kan endast du svaren på! Du träffar dessutom en härlig skara människor som alla är lika taggade på att göra balen till den bästa som Teknologkåren skådat!

Proud Tech

Proud Tech är Teknologkårens HBTQ-nätverk som verkar för ett tryggt och öppet LTH där alla kan vara sig själva. De arrangerar bland annat puben Pub Proud, mysiga spelkvällar och nollningsaktiviteter, men bara fantasin sätter gränser!

Proud Tech Direktør

Som Proud Tech Direktör är du ordförande för Proud Tech. Tillsammans planerar ni i gruppen event som sprider mer färg på Campus!
Det kan vara i form av pubar, föreläsningar och filmkvällar med fokus på HBTQ-frågor. Under LundaPride står ni i på plats i Lundagård samt håller vår flagga i paraden.
Du som Proud Tech Direktör har kontinuerligt kontakt med Aktivitetssamordnaren samt Studiesocialansvarig och ansvarar för gruppens ekonomi.  

Proud Techare

Som Proud Techare ingår du i ledningsgruppen för Teknologkårens HBTQ-nätverk. Tillsammans planerar du en variation av aktiviteter för att sprida kunskap och gemenskap bland alla studenter på LTH! 

Puben Puben

PubenPuben arrangerar Teknologkårens mest frekventa pubar med Teknologkårens mest varierande dryckessortiment. Gillar du mat, dryck, gött häng och att utveckla dina kulinariska egenskaper? Då är detta stället för dig!

Pubmästare

Som Pubmästare leder du dina Pubadepter, hjälper till att utveckla Teknologkårens dryckessortiment samt har ett mer övergripande ansvar gällande ekonomi och verksamhet. Inte nog med att du har möjlighet att påverka vad som serveras på puben, du kommer även på ett väldigt konkret sätt få vara med och påverka Teknologkårens dryckeskultur.

Pubadept

Som Pubadept ingår du i ledningsgruppen för puben Puben. Ihop med Pubmästaren och de andra pubadepterna planerar ni hur ni vill att pubarna ska vara, dels vilken mat och dryck som ska serveras på puben Puben såväl som tema och frekvens.

Sångarstriden

Sångarstriden är en av Teknologkårens äldsta traditioner där ikoniska sångstycken som Spritbolaget och Feta Fransyskor framkommit. Gillar du att arrangera stora event och har en förkärlek till spex och sång? Då är detta platsen för dig!

Sångarstridsgeneral

Som General leder du din projektgrupp i dess arbete. Du har övergripande koll på planerandet och ekonomin, samtidigt som du får lära känna fantastiska människor från hela LTH. Du har dessutom löpande kontakt med sektionernas Sångarstridsansvariga och planerar tillsammans med dessa gemensamma aktiviteter sektionerna emellan.

Sångarstridsøverste

Som medlem i projektgruppen för Sångarstriden får du chansen att arrangera ett stort evenemang med många deltagare från olika sektioner. Här behövs massa olika kompetens, allt ifrån ljussättning till matlagning! Du lär dessutom känna en fantastisk projektgrupp som består av människor från flera olika sektioner.

Jubileumsgruppen 

Som alla organisationer så firar Teknologkåren med jämna mellanrum jubileum. Dessa måste så klart måste firas ordentligt! Det är Jubileumsgruppens uppgift att anordna passande aktiviteter för en jubilar.  

Jubileumsgeneral

Jubileumsgeneralen är Jubileumsgruppens ordförande. Jubileumsgeneralen skall utöver ovanstående uppgifter hålla god kontakt med alumner så att dessa kan inkluderas i jubileer på ett positivt sätt.

Jubilar

Jubilarerna har i uppgift att bistå Jubileumsgeneralen i dennes arbete.

Tillbaka

Husutskottet

HUT ansvarar för uthyrning av Teknologkårens lokaler, fordon, datorer samt ljud-, ljus- och musikanläggningar. HUT svarar för att Teknologkårens intressen bevakas beträffande renovering och underhåll av lokaler, inventarier, inredning och utrustning i Kårhuset. HUT svarar vidare för renovering och underhåll av Lophtet. HUT svarar för att hela Lophtet och tillhörande tomt städas mycket noga åtminstone en gång om året.

HUT:are

Som Hut:are har du ansvar för att ta hand och fixa alla Kårens prylar. Du ansvarar även för all teknik och allt ljus. 

Datoransvarig

Datoransvarig svarar för att Teknologkårens datorer, servrar, datorkonton, maillistor och mailalias fungerar på ett tillfredsställande sätt. Datoransvarig svarar för att Teknologkårens datorer och servrar regelbundet säkerhetskopieras och svarar för att säkerställa rutiner för att arkivera relevant digitalt material. Datoransvarig svarar för att relevanta uppdateringar och inköp av datorer och datorutrustning görs.

Inköpsansvarig

Inköpsansvarig skall tillsammans med Pedellen ansvara för Husutskottets inköp av förbrukningsvaror och inventarier samt bidra med långsiktighet och kontinuitet vid större lokalrelaterade investeringar och upprustningar.

Teknikchef

Teknikchef skall bistå Pedellen med expertis inom Teknologkårens ljud- och ljusteknik samt bidra med långsiktighet och kontinuitet vid teknikinvesteringar. Teknikchefen ansvarar i samråd med Pedellen för vård och underhåll av Teknologkårens ljud- och ljusteknik.

Kårhusgeneral

Rullechef

Som Proud Techare ingår du i ledningsgruppen för Teknologkårens HBTQ-nätverk. Tillsammans planerar du en variation av aktiviteter för att sprida kunskap och gemenskap bland alla studenter på LTH! 

Kårhusservice

Kårhusservice ansvariga ansvarar för att ge Teknologkårens hyresgäster god service genom upprättande av evenemangsrelaterade servicetjänster.

Kårhusservice ansvariga (PPA) (Arvoderad)

Kårhusservice ansvariga ansvarar för att ge Teknologkårens hyresgäster god service genom upprättande av evenemangsrelaterade servicetjänster. Dessutom ansvarar Kårhusservice för ljud- och ljusteknik samt säkerheten i huset vid uthyrning.

Kårhusservice (PP) (Arvoderad)

Kårhusservice bistår Kårhusservice ansvariga i dess arbete ofta genom att arbeta i garderoben på event i Gasquesalen.

Superintendent (Arvoderad)

Superintendent värnar om Lophtet och ser i samråd med Pedellen till att nödvändig skötsel och underhåll utförs. Det åligger Superintendent att ansvara för att Lophtet synas efteruthyrningar. Det åligger superintendenten att finnas tillgänglig via jourtelefon under uthyrningen.


Tillbaka

Informationsutskottet

Webbutvecklingsgruppen

Webbutvecklingsgruppen ser till att Teknologkårens hemsida och intranet fungerar som det ska. De är även ansvariga för att hela tiden förbättra och utveckla dessa.

Intranetsnasvarig

Intranätsansvarig ansvarar för att Teknologkårens intranät och interna system fungerar och utvecklas samt att arbetet tydligt dokumenteras. Leder även Utvecklarna i arbetet med att utveckla intranätet och de interna systemen.

Webbansvarig

Webbansvarig ansvarar för att Teknologkårens hemsidor fungerar och utvecklas samt att arbetet tydligt dokumenteras. Leder även Utvecklarna och Interaktions i arbetet med att utveckla hemsidorna.

Utvecklare

Utvecklare arbetar med att utvecklaTeknologkårens hemsidor och interna system. Just nu söker vi efter personer medintresse eller kunskap inom programmering och programmeringsspråket Ruby.

Interaktionsdesigner

Interaktionsdesignern ansvarar för attanvändargränssnitten i Teknologkårens hemsidor, intranät och interna system äranvändarvänliga och fungerar smidigt tillsammans. Interaktionsdesignerns fokusska ligga på att systemen funkar bra för användarna.

Foto- och filmgruppen

Foto- och filmgruppen ansvarar för attTeknologkårens evenemang fotograferas och filmas. 

Filmare

Filmaren ansvarar för att filmaTeknologkårens stora evenemang samt andra tillfällen då film önskas. Utöverdetta ska filmerna klippas ihop, redigeras, publiceras och arkiveras.

Fotograf

Fotografen ansvarar för attfotografera Teknologkårens evenemang samt andra tillfällen då fotografi önskas.Utöver detta ska fotografierna redigeras, publiceras och arkiveras.

Designgruppen

Designgruppen bistårInformationsansvarig i arbetet med grafisk design.

Grafisk Designer

Grafisk designer ansvarar för att skapa snyggt, tydligt och enhetligt grafisk material till Teknologkårens evenemang och utskott.

Tillbaka

Nollningsutskottet

Höstnollningen

De första fem veckorna på höstterminen som alla nya studenter får uppleva på Teknologkåren är Nollningen. Nollningen finns till för att välkomna alla nyantagna studenterna till ett nytt kapitel här Lund och framförallt på Teknologkåren och dess Sektioner.

Nolleamiral

Som Nolleamiral är du Nollegeneralens högra hand och stöttar hen i allt som krävs, men ditt främsta ansvar är leda Øverstarna som grupp. Du kommer att ha en given roll i ØPK (Øverphøskollegiet) där du representerar Nollningsutskottets åsikter, du blir på så sätt som ett Øverphøs fast för kåren. Den här posten är en av de nyaste i LTHs nollning och håller fortfarande på att utvecklas, vilket innebär att du och Nollegeneralen har ganska stor frihet att balansera ansvaret som det passar er. Det blir mycket samarbete med Nollegeneralen, samtidigt som du får leda en grupp med taggade Øverstar och se till att det blir den grymmaste nollningen både för er och för de nyantagna studenterna.

Øverste

Vill du vara med i en grupp som gör Kårens största och mest fantastiska projekt? Som Øverste är du med och planerar Kårens Nollning, dvs du kan vara med och fixa alla Kårens stora Nollningsevent som Nollefredagen, Nollelördagen, Regattan eller S-phesten. Du kan också välja att hålla koll på höstens internationella Nollning där du då kommer att samordna de internationellt ansvariga Fösen/Phøsen/Staben.

Men utskottet har också fler områden man kan vara en del av. Till exempel kan det vara du som ser till så Kåren har bättre förutsättningar för att skapa grymmare event genom att hitta fler samarbetspartner ute i näringslivet. Älskar du PR, sociala medier eller grafisk design? Det är mycket material som kommer att synas under Nollningen och du kan vara den som skapar just det! Eller så använder du dina instagram-skills för att alla ska kunna minnas Nollningen även efter dess slut.

Sök Øverste om du vill vara med och utveckla Kårens Nollning och samtidigt har otroligt kul på vägen!


Vinternollning

Vinternollningen sker som sagt på vintern och till för de internationella studenter som kommer till Sverige. Den är mindre än Höstnollningen med minst lika kul!

Huvudansvarig för den internationella nollningen

Som HIntInt är du huvudansvarig för att arrangera ett varmt välkomnande för de internationella studenter som kommer till Lund i början av vårterminen. Du ansvarar för budget samt kommunikation med den internationella avdelningen. Under dig har du ett utskott bestående av tre andra projektgruppsmedlemmar samt en mängd faddrar och vid behov andra funktionärer.

Aktivitetsansvarig för den internationella nollningen

Vad vore en nollning utan aktiviteter? Som aktivitetsansvarig för den internationella nollningen planerar du diverse aktiviteter för de nyanlända internationella studenterna såsom rundvandringar, lära-känna event och fester. Du är även en del av projektgruppen med gemensamt ansvar för att arrangera den internationella nollningen.

Informationsansvarig för den internationella nollningen

Information är vad de nyanlända internationella studenterna behöver mest. Som informationsansvarig för den internationella nollningen ansvarar du för att informera de nya studenterna om allt de behöver veta, samt för att marknadsföra events och poster i den internationella nollningen till både nya och nuvarande studenter. Du är även en del av projektgruppen med gemensamt ansvar för att arrangera den internationella nollningen.

Internationell fadderkoordnator

Likt höstens nollning så är faddrarna kärnan i den internationella nollningen. Som fadderkoordinator ansvarar du för att rekrytera och (i samarbete med Studiesocialt ansvarig) utbilda faddrar från alla sektioner samt för att organisera faddergrupper. Du kommer vara kontaktpersonen för alla faddrar under den internationella nollningen. Du är även en del av projektgruppen med gemensamt ansvar för att arrangera den internationella nollningen.

Tillbaka

Utbildningsutskottet

Utbildningsutskottets uppgift är att se till att alla medlemmar får den bästa möjliga utbildningen och bemöts på ett värdigt sätt av LTH och dess personal. Många av posterna innebär att du sitter med i ett beslutande organ på LTH och för studenternas talan.

Siffrorna efter beskrivningen anger hur många ordinarie ledarmöten det finns och hur många suppleanter det finns.

LTHs biblioteksnämnd - studeranderepresentant - 2+2 

Biblioteksnämnden är ett rådgivande organ i frågor gällande informatonsresurser såsom böcker och elektronisk media, Här förekommer också diskussioner om hur verksamheten bör utvecklas. Organet har ungefär 6 möten per år.

LTHs forskarutbildningsnämnd - studeranderepresentant - 3+3 

Ett organ som bereder och beslutar i frågor gällande forskarutbildning. Doktorandsektionen har förtur att nominera studeranderepresentanter till detta organ. Organet har ungefär 6 möten per år.

LTHs forskningsnämnd - studeranderepresenant - 3+3

Forskningsnämnden har det övergripande och strategiska ansvaret i frågor gällande forskning på LTH. Organet har ungefär 6 möten per år.

LTHs ledningsgrupp för jämställdhet, likabehandling och mångfald - studeranderepresentant 2+2

Ledningsgruppen för JäLM har i uppgift att ge råd och stöd i frågor som rör jämlikhet, likabehandling och mångfald bland studenter och anställda vid LTH. Organet har ungefär 8 möten per år.

LTHs karriärsnämnd - studeranderepresentant - 2+2

Karriärnämnden ansvarar för att beredning av befordringsansökningar från lärare, samt ansökningar om ETP (Excellent Teaching Practitioner) och docentansökningar.

LTHs ledningsgrupp för grundutbildning - studeranderepresentant - 3+3

LGGU har det övergripande ansvaret för utbildning på grund- och avancerad nivå och fattar beslut i frågor som strategiska planer, kvalitetshöjande effekter, programstruktur och ekonomisk fördelning till utbildningarna. Organet har ungefär 20 möten per år.

LTHs rekryteringsnämnd - studeranderepresentant - 2+2

Rekryteringsnämnden ansvarar för beredning av ärenden som för anställning av undervisande inom LTH.

LTHs styrelse - studeranderepresentant - 3+3

Leder LTHs verksamhet och är ansvariga för fakultetens verksamhet inför Lunds Universitet. Beslutar om övergripande mål och strategier, ekonomi och fastställer rutiner för hur LTH ska utveckla utbildning och forskning. Detta organ har ungefär 8 möten per år. 

SFSFUM Delegationsledare - 1

Delegationsledare för Sveriges förenade studentkårers fullmäktigemöte (SFSFUM) leder tillsammans med vice delegationsledaren gruppen som representerar Teknologkåren under SFSFUM. Fullmäktige äger rum på våren och hos någon av medlemskårerna.

SFSFUM Vice Delegationsledare - 1

Vice delegationsledare för Sveriges förande studentkårers fullmäktigemöte (SFSFUM) leder tillsammans med delegationsledaren gruppen som representerar Teknologkåren under SFSFUM. Fullmäktige äger rum under våren hos någon av medlemskårerna.

SFSFUM Delegat - ca 4

Delegaterna representerar Teknologkåren under Sveriges förenade studentkårers fullmäktigemöte. Antalet delegater varierar år till år beroende på antalet medlemmar i SFS och detta beslutats i december. Fullmäktige äger rum på våren hos någon av medlemskårerna.

Ledningsgruppen för Utbildningsutskottet - ledamot

Ledningsgruppen för utbildningsutskottet, LeG, ansvarar för att leda och samordna utbildningsutskottets arbete. I gruppen sitter även Huvudansvarig för utbildningsfrågor, Utbildningsansvarig för interna frågor, Utbildningsansvarig för externa frågor och Studiesocialt ansvarig.

Strategigruppen - ledamot

Strategigruppen uppdrag består av att bereda utbildningspolitiska frågor av långsiktig eller strategisk karaktär samt underhålla och bereda underlag till Teknologkårens åsiktsprogram

Programledningen - studeranderepresentant - nomineras av respektive sektions studieråd

Representerar sitt program i programledningen som beslutar om kurser och kursplaner för respektive program. Detta poster nomineras av sektionernas studieråd och väljs av Teknologkåren. Vid intresse av att söka denna post kontakta studierådet på din sektion.

Institutionsstyrelse - studeranderepresentant - nomineras av respektive sektions studieråd

En institution är en avdelning vid LTH som ger ut kurser och bedriver forskning. Alla lärare är anställda under en institution och programledningarna köper kurser från de olika institutionerna. Respektive institution leds av en institutionsstyrelse och här tar institutionen beslut om rekryteringar och ekonomi samtidigt som mycket information om vad som pågår på institutionen i nuläget meddelas. Vid intresse att söka denna post kontakta studierådet på din sektion.

LTHs Presidium


Tillbaka

Tackmästeriutskottet

Tackmästeriutskottet, TackU, skall verka för att främja ideellt engagemang genom att spridaglädje på Teknologkåren. 

Tackmästeriutskottets Ordförande 

Tackmästeriutskottets Ordförande ansvarar för att leda Tackmästeriutskottet och anordna evenemang som främjar gemenskapen på Kåren. Du är även ansvarig för att anordna JFF i slutet av våren för alla funktionärer på kåren centralt och på sektionerna.

Ledamot i Tackmästeriutskottet

Som Ledamot ska du bistå Ordförande i dess arbete. Du hjälper till att anordna kul evenemang kring året och i slutet på våren anordnar ni JFF för alla funktionärer på kåren centralt och på sektionerna.  

Medaljkommittén 

Inom varje organisation finns det ett mer eller mindre uttalat behov av belöningar för gjorda eller förväntade tjänster. Medaljkommitténs jobb är att se till att våra funktionärers arbete belönas med medaljer.

Medaljkommitténs Ordförande

Medaljkommitténs Ordförande leder kommittén och ser till att alla funktionärer har möjlighet att söka medaljer två gånger per år.

Ledamot i Medaljkommittén 

Som Ledamot ska du bistå Ordförande i dess arbete med förtjänsttecken. 


Tillbaka

BEST

Board of European Students of Technology Lund, BEST Lund, ska verka förett ökat utbyte mellan medlemmar i TLTH och studenter vid andra universiteti Europa. BEST Lund verkar för att upprätthålla det som stipuleras i BESTinternationella styrdokument.

Styrelsen

BEST-Ordförande 

Ordförandes jobb är att se till att styrelsen har ett gemensamt mål som ständigt jobbas emot. Ordförande kallar till möten och leder dessa. Ordföranden har kontakt med internationella delen av BEST, ser till att deadline följs, VIP görs och att vi följer BESTs mission och vision. Ordförande ser till att resterande poster inom styrelsen gör sitt jobb och är ansvarig för att se till att alla har kunskap och motivation nog till att göra det, genom uppföljning.


Sekreterare

Sekreterarens jobb är att ha en överblick över den lokala gruppens dokument och information och se till att detta alltid är lättillgänglig för gruppens medlemmar. Sekreteraren för protokoll på både styrelse- och medlemsmöten. Sekreteraren ser till att förmedla information från tidigare medlemmar och använda sig av vår interna lagring av information för att utbilda de som känner sig osäkra på sin uppgift inom gruppen. Slutligen har sekreteraren också koll på att budgeten följs tillsammans med ordförande, och rådgör med denne om förändringar skulle vara aktuella.


VP - HR

VP-HR har ansvar över gruppens medlemmar utanför styrelsen i mån av både rekrytering och motivation. VP-HR har en överblick över alla medlemmars status, kontaktinformation och expertis och i vilka områden de är intresserade av att arbeta eller lära sig mer inom. VP-HR jobbar för en hög nivå av arbetsglädje och kommer med förslag på aktiviteter därefter. Utöver detta har också HR ansvar över rekryteringsprocessen och kommer arbeta nära med VP-PR kring detta. Som VP-HR är också rollen att kunna leda möten om så delegerat av ordförande.


VP - PR

VP-PR har ansvar för gruppens ansikte utåt. VP-PR ser till att externa event som best levererar blir promotade, och är även ansvarig för design i nya projekt. VP-PR ser till att bests visuella identitet inte hotas och har ständig kontakt med nåde ordförande och internationella best kring detta. VP-PR har även ansvar att vara support till projekt anordnat av gruppens medlemmar. VP-PR kommer inte att leda projekten, men kommer att ha en överblick över dem så att exempelvis tidsplan och det internationella regelverket följs. Som VP-PR är också rollen att kunna leda möten om så delegerat av ordförande.


Tillbaka

Arkivutskottet

Arkivutskottet skall verka för att bevara minnet av och dokumentera Kårens och Teknologsammanslutningen vid Lunds Tekniska Högskolas historia. 

Arkivutskottets Ordförande 

Det åligger Arkivutskottets ordförande att sammankalla och leda Arkivutskottet. 

Arkivarie 

Arkivarie håller ordning i arkivet och ser till att alla Kårens handlingar, gåvor och liknande arkiveras på ett adekvat sätt. Det åligger arkivarie att kontinuerligt se över och hålla arkivaplanen aktuell, samt att se till att skiftande utställningar från arkivets gömmor anordnas till medlemmarnas fromma.


Tillbaka

Pålsjö Ängsblad

Pålsjö Ängsblad är Teknologkårens tidning. Tidningens huvudsakliga syfte är att informera om vad som händer på LTH samt att granska kårens verksamhet. Tidningen kommer ut i fyra nummer per läsår och delas ut gratis på LTHs campus.

Chefredaktör Pålsjö Ängsblad 

Chefredaktören för Pålsjö Ängsblad har till uppgift att utse Pålsjö Ängsblads redaktion och leda dess arbete. Chefredaktören står även som ansvarig utgivare för tidningen samt ansvarar för att presentera ett budgetförslag för Pålsjö Ängsblads verksamhet till Kårstyrelsen.

Redaktion Pålsjö Ängsblad

Pålsjö Ängsblads redaktion arbetar tillsammans fram fyra nummer av tidningen varje läsår. Som redaktionsmedlem kan du välja att fokusera på text, foto, illustrationer eller layout men är också välkommen att vara med inom flera av dessa områden. Redaktionen träffas regelbundet för att diskutera idéer och hjälpa varandra framåt i arbetet.

Tillbaka

Valberedning

Valberedningen ansvarar för att komma in med förslag på personer till de poster som ska tillsättas av Fullmäktige och Kårstyrelsen.

Valberedningens Ordförande

Valberedningens ordförande ska kalla till och leda valberedningens förhandlingar. 

Valberedningsledamot 

Valberedningen består av ordförande samt fyra ledamöter som är utsedda av Fullmäktige. Valberedningen utser inom sig vice ordförande och sekreterare.


Tillbaka

Valnämnden

Valnämndens uppgift är att utlysa, organisera och genomföra allmänna omröstningar och val till Fullmäktige

Valnämndens ordförande 

Valnämndens Ordförande ansvarar för att leda Valnämnden. Det inkluderar att planera kampanj tillsammans med Informationsansvarig, se till att valet går till på rätt sätt och att sprida information till Kårens alla medlemmar.

Valnämndsledamot 

Som Ledamot bistår du Ordförande i dess arbete. 

Sektionsrepresentant i Valnämnden

Som Ledamot bistår du Ordförande i dess arbete du ska även representera din sektion och informera om när valet är dags och vad Fullmäktiges uppdrag är.


Tillbaka

Övriga Poster

Sakrevisor

Teknologkårens revisorer har till uppgift att granska förvaltningen av Teknologkåren. 

f e m v a k d Dokt n w i